مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل (JTIE) - واژه نامه اختصاصی