مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل (JTIE) - اهداف و چشم انداز